Tlačivá a dokumenty školy

➦ Informácie o spracúvaní osobných údajov

➦ Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti

➦ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

➦ Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

➦ Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku na prevádzku materskej školy

➦ Správa výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Stromová 3, Trenčín za školský rok 2019/2020

➦ Učebné osnovy - školský rok 2020/2021