Dokumenty školy

➦ Správa výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Stromová 3, Trenčín za školský rok 2018/2019

➦ Informácie o spracúvaní osobných údajov

➦ Učebné osnovy - školský rok 2019/2020

➦ Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti

➦ Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku na prevádzku materskej školy