Poplatky

OZNAM

POPLATOK ZA MŠ v školskom roku 2018/2019

Na základe VZN Mesta Trenčín č.11/2017, článok 2- Materské školy, Mesto Trenčín ako zriaďovateľ materských škôl určuje výšku príspevku výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.

Od 1.9.2018 je suma 14,04 EUR mesačne na jedno dieťa.