Poplatky

OZNAM

 

STRAVNÉ V  MŠ

Školská jedáleň pri Materskej škole Stromová 3, 911 01 Trenčín

Zmena výšky poplatkov za stravu.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 20/2019 platné od 1.9.2019

desiata

0,36

 

obed

0,85

 

olovrant

0,24

 

spolu

1,45

 

Režijné náklady mesačne

6,00

 

 

 

Trvalý príkaz splatný do 20-teho v mesiaci

Č.ú.SK46 7500 0000 0040 1618 9061

30+6=36 €

 Predškoláci

predškoláci

Náklady na potraviny

1,45

 

dotácia

-1,20

 

Rodič doplatí za 1 deň

0,25 €

 

Režijne náklady mesačne

6 €

 

 

 

Trvalý príkaz do 20-teho v mesiaci

Č.ú.SK46 7500 0000 0040 1618 9061

7+6=13€

 

 

 

VZN č.20/2019 bod 3

 Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, je povinný odhlásiť dieťa zo stravy priamo v danej materskej škole  - po dohode a odsúhlasení rodičmi formou SMS  najneskôr do 14,00 hod.dňa predchádzajúceho dňu, za ktorý ho zo stravy odhlasuje.

Zák. zástupca dieťaťa/aj predškoláka/ prispieva režijné náklady v škol. jedálni paušálnou čiastkou 6,-€ mesačne

Všetky zmeny a aktualizácie VZN č. 20/2019 Mesta Trenčín budú platné a záväzné aj pre zápisný lístok stravníka.

 

PLATBY ZA POBYT V MŠ

zmena poplatku