Poplatky

OZNAM

Aktuality !!!

Čo s poplatkami za školu, škôlku a jasle počas mimoriadnej situácie v SR?
Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.
Školy a škôlky:
Pozastavenie platieb sa týka:
• príspevku na činnosť v školskom klube detí (základná škola),
• príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola),
• príspevku na úhradu nákladov za dieťa v materskej škole
o náklady za pobyt dieťaťa,
o režijné náklady v školskej jedálni,
o stravovanie (okrem detí predškolského veku),

Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

!!!! Zatvorené až do odvolania !!!!
Prevádzka detských jaslí, rovnako ako materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín je od 13. 3. 2020 až do odvolania prerušená. Dôvodom je mimoriadna situácia na Slovensku. Vyhlásila ju Vláda SR pre šírenie koronavírusu a pribúdajúce prípady ochorenia COVID-19.

 

Stravné v MŠ

Školská jedáleň pri Materskej škole Stromová 3, 911 01 Trenčín

Zmena výšky poplatkov za stravu.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 20/2019 platné od 1.9.2019

desiata

0,36

 

obed

0,85

 

olovrant

0,24

 

spolu

1,45

 

Režijné náklady mesačne

6,00

 

 

 

Trvalý príkaz splatný do 10-teho v mesiaci

Č.ú.SK20 7500 0000 0040 1618 9141

30+6=36 €

 Predškoláci

predškoláci

Náklady na potraviny

1,45

 

dotácia

-1,20

 

Rodič doplatí za 1 deň

0,25 €

 

Režijne náklady mesačne

6 €

 

 

 

Trvalý príkaz do 10-teho v mesiaci

Č.ú.SK20 7500 0000 0040 1618 9141

7+6=13€

 

 

 

VZN č.20/2019 bod 3

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, je povinný odhlásiť dieťa zo stravy priamo v danej materskej škole  - po dohode a odsúhlasení rodičmi formou SMS  najneskôr do 14,00 hod.dňa predchádzajúceho dňu, za ktorý ho zo stravy odhlasuje.

Zák. zástupca dieťaťa/aj predškoláka/ prispieva režijné náklady v škol. jedálni paušálnou čiastkou 6,-€ mesačne

Všetky zmeny a aktualizácie VZN č. 20/2019 Mesta Trenčín budú platné a záväzné aj pre zápisný lístok stravníka.

 

Platby za pobyt v MŠ

zmena poplatku