MŠ Stromová 3 Trenčín

MŠ „Vodníček" Trenčín

Materská škola „Vodníček" patrí k najmladším predškolským zariadeniam v meste. Nachádza sa v tichom, pokojnom a krásnom bezprašnom prostredí v blízkosti rieky Váh, mimo hlavnej cestnej komunikácie – v mestskej časti Noviny. Poskytuje celodennú, v prípade záujmu a potrieb rodičov aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

MŠ Stromová 3, Trenčín - Noviny

Dochádzanie do materskej školy nepresahuje 15 minút pešej chôdze z okolitých ulíc a sídlisk. Pre rodičov, ktorí privážajú deti autom, je možnosť dobrého parkovania pred materskou školou.


Materská škola je 4-triedna a k svojej činnosti využíva budovu zloženú z troch pavilónov: v nich sa nachádzajú triedy s herňami a spálňami, so sociálnymi zariadeniami a hospodársky pavilón, v ktorom sú školská kuchyňa a kancelária vedúcej jedálne. Súčasťou materskej školy je školský dvor s rozsiahlou zatrávnenou plochou, na ktorej sa nachádzajú pieskoviská, hrové prvky, hojdačky, záhradný domček, domček so šmýkačkou.


Materská škola prechádza postupnou rekonštrukciou: vymenené boli plastové okná v triedach, spálňach, kuchyni, nové podhľady v triedach a spálňach, kompletnou rekonštrukciou prešli sociálne a hygienické zariadenia. V septembri 2016 sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia strechy. Materiálno-technické vybavenie sa postupne zlepšuje. Všetky triedy a šatne sú vybavené novým nábytkom. Materská škola je nadštandardne vybavená IKT. V každej triede je interaktívna tabuľa, PC, tlačiareň. Vo všetkých triedach je zabudovaný internet.


Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 16,30 hod.

Výchovno-vzdelávací proces realizuje materská škola v súlade so Štátnym vzdelávacím programom schváleným a vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Materská škola má vypracovaný Školský vzdelávací program pod názvom „Kľúčik do sveta", ktorého ciele rozvíjajú základné kľúčové kompetencie detí. Výchova a vzdelávanie materskej školy je zameraná na enviromentálnu výchovu, uchovanie a zvyšovanie úcty k tradíciám našich predkov, na podporovanie zdravia a zdravého životného štýlu prostredníctvom rôznych pohybových aktivít.


Neoddeliteľnú súčasť edukačnej činnosti tvoria rôzne podujatia, projekty a akcie, do ktorých sa materská škola zapája, napr.: popoludňajšie tvorivé dielne detí a rodičov, divadelné predstavenia, vystúpenia ľudových umelcov, fašiangový karneval, Mikulášska besiedka, vynášanie Moreny, stavanie mája, kultúrne programy pre Akadémiu III. veku, hudobné koncerty, Deň matiek, MDD, účasť detí na výtvarných súťažiach a iné.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť MŠ rozširujeme o návštevy neďalekých kurtov HOSS Sport Centrum, kde majú deti možnosť športového vyžitia pri rôznych športových aktivitách.

Podľa záujmu rodičov uskutočňujeme lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik a logopedickú starostlivosť.


Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Prevádzku zabezpečuje 5 nepedagogických zamestnancov.


Útulné a príjemné prostredie materskej školy poskytuje priestor pre dosiahnutie optimálnej vyváženosti rozvoja osobnosti detí a na život v spoločnosti.