Rozdelenie tried MŠ Stromová

spoločné pre všetky triedy

Výchova a vzdelávanie sa v MŠ uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

  • hry a činnosti podľa výberu detí,
  • zdravotné cvičenie,
  • vzdelávacia aktivita,
  • pobyt vonku,
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)