Oznam rodičom - dotácie na stravovanie !!!

Pridané: 11.7.2021 12:25:52 Počet zobrazení: 49

11 Júl 2021

Oznam o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravné deťom

Oznam rodičom - dotácie na stravovanie !!!

Dôležitý oznam rodičom !!!

Vážení rodičia, prosím venujte pozornosť oznamu o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravné deťom v poslednom ročníku MŠ (predškoláci). Nárok na dotácie mali deti v poslednom ročníku MŠ vo výške 1,20€.
Tieto dotácie v uvedenej sume budú rodičom detí navštevujúcich posledný ročník v MŠ – predškolákom uhrádzané ešte do 31.8.2021 ( ak ich dieťa - predškolák navštevuje v mesiaci august 2021 MŠ, bude dotácia v MŠ na stravu poskytovaná bez zmeny v mesiaci august 2021.)

Od 1.9.2021 bude suma dotácie zvýšená na 1,30€ na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu, ale dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje len:
• deťom z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• deťom, ktoré žijú v domácnosti a príjem je najviac vo výške životného minima,
• deťom z domácností, kde si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus na toto dieťaa toto vyživované dieťa dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

Potvrdenia z ÚPSVaR o nároku na poskytnutie dotácie na stravu alebo čestné vyhlásenia (kliknite na tento odkaz): 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf

doručte poštou alebo osobne riaditeľke MŠ (príp. vhoďte do schránky materskej školy) do 28.7.2021!

Všetky informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku nájdete v nasledovnej informácii riaditeľa Školských zariadení Mesta Trenčín:

Vážení rodičia,

dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách"):

  • zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, zákon je zverejnený v zbierke zákonov SR:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html)

  • návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021, predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR a je zverejnený na webovej stránke NRSR:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=50

Podrobnejšie informácie nájdete na:   

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173