Dôležitá novina! Škola sa už začína!

Pridané: 31.8.2020 08:32:40 Počet zobrazení: 193

31 August 2020

Slniečko už vstáva, dobré ránko dáva, poďte deti do škôločky takto nás voláva.

Dôležitá novina! Škola sa už začína!

Milé deti, milí rodičia!
Začína sa nový školský rok a všetci zamestnanci našej materskej školy sa na vás veľmi tešia!

Predkladáme vám 

Usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021
počas obdobia 2. 9 – 14.9 . 2020 – ZELENÁ FÁZA

Prevádzka materskej školy od 02.09.2020 bude v bežnom režime od 6,30 – do 16,30 hod. a v nasledujúcich dňoch sa bude riadiť pokynmi a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR / Regionálneho verejného zdravotníctva v Trenčíne/.

Zákonný zástupca:
1. Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku2020/2021 vyvesené na vstupných dverách MŠ a web stránke MŠ.
2. Osoba sprevádzajúca dieťa do materskej školy vo vnútorných priestoroch MŠ pohybuje vždyv rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
3. Dieťa aj zákonný zástupca použijú pri vstupe do materskej školy dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupných dverách.
4. Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom dezinfekčným mydlom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
5. Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy.
6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie(dotazník a vyhlásenie - príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom,že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie o bezinfekčnosti – príloha č. 4).
7. Rešpektuje nenosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy!
8. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 Organizácia stravovania a pitný režim

1. Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe.
2. Deti a pedagogickí personál sa stravujú vo svojich triedach.
Obmedzenia času pri vydávaní stravy, ktoré sú platné v bežnej prevádzke, nie je potrebné dodržiavať vzhľadom na komplikovanejší výdaj stravy počas tohtorežimu.
3. Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
4. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá – rúška, rukavice.
5. Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy,inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.
6. Pitný režim – k jednotlivým jedlám zabezpečuje kuchyňa, na triedach učiteľky - aby boli dodržané všetky hygienické opatrenia, každé dieťa si donesie popísanú uzatvárateľnú fľašu na vodu.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy – piktogram Ako si umývať ruky.
10. Zamestnanci kuchyne sú informovaní a poučení o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
Zodpovedná : vedúca školskej jedálne.

VERÍME, ŽE TO SPOLOČNE A S ÚSMEVOM   Z V L Á D N E M E !!!