Zápis detí do MŠ

Pridané: 11.2.2020 18:26:33 Počet zobrazení: 20

11 Február 2020

OZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY V MESTE TRENČÍN PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Zápis detí do MŠ

OZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
V MESTE TRENČÍN PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. Podávanie žiadostí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa uskutoční:
- dňa 5.5.2020 / utorok/ v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.
- a dňa 6.5.2020/ streda / v čase od 8,00 bod. do 12,00 hod.
- v priestoroch materských škôl:MŠ Šafárikova 11, MŠ Šmidkeho 12, MŠ J. Halašu 11, MŠ Legionárska 37, MŠ Stromová 3, MŠ Soblahovská 22, MŠ 28. októbra 7, MŠ Švermova 24, MŠ M. Turkovej 5, MŠ Považská 1, MŠ Opatovská 39, MŠ Kubranská 20, MŠ Niva 9, MŠ Medňanského 9, MŠ Na dolinách 27, MŠ Pri parku 14.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ" je dostupné v každej materskej škole, na webovej stránke mesta, prípadne webovej stránke MŠ).
Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
- dovŕšili piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Riaditeľ materskej školy v rámci jeho kompetencie ustanovenej § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole určuje a zverejní aj ostatné podmienky prijímania detí.
Do materských škôl sa prijímajú deti k nasledujúcemu školskému roku vo vyššie uvedenom termíne, priebežne iba ak to umožňuje kapacita materských škôl. Z toho dôvodu sú prednostneakceptované tie žiadosti, ktoré boliodovzdané v čase určeného termínu podávania žiadostí.Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatídieťaťa do materskej školy bude riaditeľkamimaterských škôlosobne (prípadne poštou) vydanézákonným zástupcom najneskôr do 31.05.2020.