ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY - aktualizovaný

Pridané: 6.5.2020 07:31:12 Počet zobrazení: 152

06 Máj 2020

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY - aktualizovaný

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY - aktualizovaný

Podľa rozhodnutia ministra školstva SR z 28. apríla 2020 sa žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 podávajú bez osobnej prítomnosti detí v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Termín podávania žiadostí môže riaditeľ MŠ v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť do 30. júna 2020.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín budú prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa bezkontaktne, pomocou tlačiva „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ". Tlačivo tu: https://trencin.sk/ako-vybavit/tlaciva/tlaciva-skolstvo-vychova-a-vzdelavanie/

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- e-mailom na adresu riaditeľky MŠ tak, že vyplnenú žiadosť vytlačí, podpíše a pošle naskenovanú príp. odfotografovanú
- poštou na adresu MŠ
- osobne, vhodením do schránky umiestnenej na budove či plote MŠ v termínoch 4. 5. 2020, 11. 5. 2020, 18. 5. 2020, 25. 5. 2020 v čase od 9,00 od 12,00 hod.

Nevyžaduje sa:

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží toto potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie zariadenia najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Ak ide o dieťa, ktoré má odklad povinnej školskej dochádzky, predloží ho rodič bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

O prijatí dieťaťa do MŠ rozhodne riaditeľ MŠ do 15. júla 2020.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude prijaté na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do MŠ zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.