PODMIENKY prijímania detí do Materskej školy Stromová 3, Trenčín školský rok 2020/2021

Pridané: 11.2.2020 18:54:18 Počet zobrazení: 17

11 Február 2020

PODMIENKY prijímania detí do Materskej školy Stromová 3, Trenčín školský rok 2020/2021

PODMIENKY prijímania detí do Materskej školy  Stromová 3, Trenčín školský rok 2020/2021


 

PODMIENKY

prijímania detí do Materskej školy  Stromová 3, Trenčín

školský rok 2020/2021

 

        V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú stanovené podmienky prijímania detí do materskej školy:

 

v     prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

v     deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

v     deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. po prerokovaní v pedagogickej rade ostatné podmienky prijímania detí:

 

v    deti, ktoré do konca kalendárneho roka  dovŕšia tri roky veku

v    deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

v    od detí sa očakáva dodržiavanie základných hygienických návykov

a jednoduchých sebaobslužných činností

 

Zákonný zástupca má možnosť podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí  žiadosť o jeho prehodnotenie riaditeľke materskej školy.

 

 

 

V Trenčíne, dňa 28.01.2020                                     riaditeľ MŠ