Aktuálne ! Platné od 7.4.2021 - prevádzka MŠ

Pridané: 5.4.2021 18:57:18 Počet zobrazení: 242

05 Apríl 2021

Aktuálne ! Platné od 7.4.2021 - prevádzka MŠ.

Aktuálne ! Platné od 7.4.2021 - prevádzka MŠ

             Aktuálne informácie pre zákonných zástupcov platné k nástupu dieťaťa do MŠ od 07.04.2021
                               

                       Prevádzka MŠ sa začína 07.04.2021 v čase od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Rodičia pri nástupe dieťaťa do MŠ predložia uvedené tlačivo (kliknite na názov):

1. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  a súhlas so spracovaním osobných údajov.

a tiež kópiu potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie.
Potvrdenia o výsledkoch testov OBIDVOCH RODIČOV môžete predložiť učiteľke aj len k nahliadnutiu. Zákonným zástupcom sa pre účely tohto čestného vyhlásenia myslí aj druh/družka zákonného zástupcu, ktorý žije v spoločnej domácnosti.
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov ... rodičia pravidelne predkladajú po uplynutí 10 dní.
Vláda rozhodla, že antigénový test urobený od 1. do 4. apríla bude platiť až do 11. apríla, a to aj tam, kde je potrebné sa preukázať najviac sedemdňovým testom.
Sprevádzajúce osoby (vrátane osôb nad 65 rokov) dieťaťa do MŠ sa učiteľke preukazujú nahliadnutím do potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, potvrdenia negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenia o výnimke (potvrdenie od všeobecného lekára po prekonaní ochorenia COVID-19, očkovací preukaz s údajmi po uplynutí 14 dňovej lehoty od druhej vakcinácie).

Rodičia sa pred nástupom dieťaťa do MŠ oboznámia s nasledujúcimi dokumentmi dostupnými aj na nástenke v šatni materskej školy  (kliknite na názov):

-  Informácie pre dotknuté osoby ...

pokyny RÚVZ v Trenčíne.

Negatívnym testom sa nemusí preukázať zákonný zástupca:

 •  ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace (potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých),
 • alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní - preukáže sa v MŠ očkovacím preukazom,
 • alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 (spadajú do výnimky podľa Uznesenia vlády SR číslo 77/2021).

 

Z hľadiska minimalizácie zhromažďovania sa v priestoroch školy Vás žiadame o vyplnenie tlačív v domácom prostredí. Tlačivá sú dostupné aj priestoroch šatní jednotlivých tried.

V PRÍPADE NEPREDLOŽENIA POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV
DIEŤA NEMÔŽE ABSOLVOVAŤ POBYT V MŠ !!!

Ostatné informácie:

 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby „Vyhlásenie návštevníka" .
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - dieťa"   (kliknite na názov).
 • Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia rodič predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Podozrivé dieťa nenavštevuje MŠ a do usmernenia príslušným RUVZ alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu rodičom, výučba prebieha štandardným spôsobom.

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

- negatívny, rodič informuje MŠ, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
- pozitívny, rodič informuje MŠ. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. MŠ sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

 • Pri vstupe do budovy MŠ rodičia / sprevádzajúce osoby vykonajú dezinfekciu vlastných rúk i rúk dieťaťa. Dezinfekčný prostriedok je prístupný pri hlavných vchodoch do budovy školy.
 • V čase pohybu v MŠ (interiér/exteriér) rodičia / sprevádzajúce osoby nosia respirátor zakrývajúci nos i ústa !
 • Do MŠ sa hračky a iné predmety z domáceho prostredia nenosia !
 • Rodičia / sprevádzajúce osoby minimalizujú zhromažďovanie v interiéri a exteriéri MŠ tak, že vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ sa zdržiavajú nevyhnutné minimum času a to hlavne za účelom odovzdania a prebratia dieťaťa.
 • S príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) rodičia / sprevádzajúce osoby nevstupujú do priestorov MŠ.
 • Rodič bezodkladne informuje učiteľa triedy a riaditeľa školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Oznámia karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
 • V MŠ sa vykonáva každodenný ranný zdravotný filter vrátane ranného merania telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom. Učiteľ dieťa odmietne prevziať do MŠ ak: zistí telesnú teplotu nad 37,5 °C, má oči výrazne lesklé alebo začervenané, zapálené s hnisavým výtokom, mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici, mu z nosa vyteká hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok (nádcha), má upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, má na koži začervenanie, vyrážky, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami, má suchý dusivý kašeľ alebo vlhký produktívny kašeľ, má iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

 Milí rodičia,  milé deti !  Tešíme sa na vás !   Kolektív zamestnancov materskej školy.