AKTUALIZOVANÉ pokyny k prevádzke MŠ platné od 17.09.2020

Pridané: 19.9.2020 08:50:44 Počet zobrazení: 344

19 September 2020

AKTUALIZOVANÉ pokyny k prevádzke MŠ platné od 17.09.202

AKTUALIZOVANÉ pokyny k prevádzke MŠ platné od 17.09.2020

Predkladáme vám

aktuálne Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 platné od 17.09.2020  –  Z E L E N Á   F Á Z A

Prevádzka materskej školy je v bežnom režime od 6,30 – do 16,30 hod. a v naďalej sa bude riadiť pokynmi a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR / Regionálneho verejného zdravotníctva v Trenčíne/.

!!! Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy!!!

!!!  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa a zákonného zástupcu alebo inej osoby splnomocnenej na preberanie dieťaťa  !!!

Zákonný zástupca

1.  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

2.  Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

3.  Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

4.  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

5.  Nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy je  z a k á z a n é !!

6.  V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené!!!

 Organizácia stravovania a pitný režim

1. Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe.
2. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá – rúška, rukavice.
3. Pitný režim – k jednotlivým jedlám zabezpečuje kuchyňa, na triedach učiteľky - aby boli dodržané všetky hygienické opatrenia, každé dieťa si donesie popísanú uzatvárateľnú fľašu na vodu.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy – piktogram Ako si umývať ruky.

VERÍME, ŽE TO SPOLOČNE A S ÚSMEVOM Z V L Á D N E M E !!!